Sporazum o licenci

sa krajnjim korisnikom softvera namenjenog za automatizaciju radio emitovanja "Digispot II Джинн Лайт (DJin Lite)"

Ovaj Sporazum o licenci je pravno obavezujući sporazum, zaključen između Krajnjeg Korisnika i OОО "ТРАКТ-СОФТ" ( dalje u tekstu - Nosilac Prava);

Sporazum se odnosi na softver koji se dostavlja zajedno sa Sporazumom o licenciranju. Softver, ukjučujući sve dostavljene sa njim baze podataka, štampane materijale i dokumentaciju je intelektualna svojina koja je zaštićena zakonom.

Dejstva ovog sporazuma se odnose na sve komponente ovog softvera kao i na sve ispravke i dopune istog.

U koliko ne prihvatate uslove ovog licencionog ugovora, Vi nemate pravo da instalirate, kopirate ili preuzimate ovaj softver.

Svaka od sledećih komandi : prihvatanje ovog sporazuma tako što ćete pritisnuti “Slažem se”, “Prihvatam” ili slicnih komandi na ekranu kompjutera, na kome je tekst ovog licencionog sporazuma, čin kupovine (plaćanje se vrši u bilo kom obliku) prava za korišćenje ovog softvera(koji je prprćen upoznavanjem sa licencionim ugovorom), kopiranje softvera na bilo koji način, uključujući tu i preuzimanje softvera putem telekomunikacionih kanala, instaliranje softvera na racunar, korišćenje softvera na bilo koji način predstavlja Vaše prihvatanje uslova ovog licencionog sporazuma i pristupanje njemu.

 

1. Predmet sporazuma

1.1. Predmet ovog sporazua je prenos neekskluzivnih prava s ООО "ТРАКТ-СОФТ" (Nosilac autorskih prava) Vama (krajnjem korisniku) za korišćenje softvera na način ukazan u licencinom sporazumu.

1.2. Svi uslovi, navedeni dalje se odnose na kako na softver u celini tako i na sve njegove odvojene komponente.

 

2. Uslovi korišćenja

2.1. Krajnji korisnik može instalirati softver na neograničenom broju računara neograničen broj puta i koristiti ga za nemenjenu svrhu i potrebu.

2.2. Obim licence.

Ovaj sporazum daje krajenjem korisniku pravo na reprodukciju softvera u obliku objektnog koda putem učitavana u RAM memoriju računara sa ciljem neposrednog izvršenja instrukcija od strane centralnog procesora računara.

 

3. Krajnjem korisniku je ZABRANJENO:

3.1. Prenos prava na sfotver na treće lice,predaju softvera na privremeno korišćenje zakup ili iznajmljivanje;

3.2. Upotreba, otkrivanje, objavljivanje distribucija ili prenos softvera, osim u slučajevima koji su izričito dozvoljeni od strane vlasnika autorskih prava;

3.3. Uklanjanje i sakrivanje bilo koje informacije o autorskim pravima, marki ili nazivu brenda;

3.4. Modifikacija softvera ili kreiranje softvera na osnovu ovog proizvoda;

3.5. Nepoštovanje bilo kog od gore navedenih pravila smtraće se kršenjem uslova ovog sporazuma od strane Krajenjeg korisnika.

 

4. Odgovornost

4.1. Proizvodnja, kopranje, distribuiranje i korišćenje softvera na bilo koji drugi način u suprotnosti je sa odredbamna ovog sporazuma, zakonima Ruske Federacije, i medjunarodnim ugovorima u oblasti zaštitei sprovođenja prava intelektualne svojine, smtaraće se kršenjem prava ekskluzivnog nosioca prava i kažnjivo je po zakonu.

4.2. U slučaju kršenja sporazuma o licenci, zakona Ruske Federacije, međunarodnih ugovora u oblasti zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine od strane kranjnjeg korisnika, krajnji korosnik gubi pravo nakorišćenje softvera. Nosilac prava na licencu u tom slučaju zadržava pravo da jednostrano, bez predhodne najave upozorenja raskine ovaj ugovor, da preduzme mere za prestanak korišćenja ovog softvera i da pribegen zaštiti svojih prava na načine propisane zakonom.